หน้าหลัก เกี่ยวกับ ไอ-เซิฟ หลักสูตร การรับสมัคร คำถาม-ตอบ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อไอ-เซิฟ
     
   
 
Q :   ทำไมควรจะเรียนโครงการนี้
  A :    โครงการนี้เป็นการจัดการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) เข้ากับการเรียนระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดหลักสูตร 4 ปี และยังเป็นการช่วยย่นระยะเวลาการเรียนลงจากปกติถึง 3 ปี

  แนวทางการเรียนเปรียบเทียบภายหลังจบ ม. 3

  แบบปกติ : ศึกษาต่อมัธยมปลาย (ม.4-6) หรือ ปวช. (ปี 1-3)   >   ปริญญาตรี (4 ปี)   =  จบ
  ไอ-เซิฟ :   ปวช+สัมฤทธิบัตร (3 ปี)    >    ปริญญาตรี (1 ปี) = จบ


Q :  โครงการนี้เหมาะกับใคร
  A :    เหมาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนต้น (ม.3) มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น และสนใจทำงานในสายการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ ตลอดจนผู้ที่มีความชอบในภาษาต่างประเทศ ทายาทเจ้าของธุรกิจโรงแรม/ท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจในสายการโรงแรม


Q :  จบโครงการนี้แล้วได้วุฒิอะไรบ้าง
  A :    โครงการนี้กำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงแรมตวันนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิ ดังนี้

   - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม
      จากกระทรวงศึกษาธิการ ออกโดยศูนย์การศึกษาฯ เขตบางรัก
   - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
      จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
   - ใบอนุญาตประกอบอาชีพ "มัคคุเทศก์"    จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   - ประกาศนียบัตรการจัดการและปฏิบัติงานโรงแรม
      (Certificate in Hotel Management and Operations)    จากโรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok)


Q :  จบแล้วไม่ทำงานโรงแรมได้หรือไม่
  A :    หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวนับว่าเป็นสาขาที่เปิดกว้างในหลายธุรกิจ ซึ่งผู้ที่จบจากโครงการนี้จะมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย อาิทิ พนักงานบริการบนเครื่องบิน (Air Hostess / Steward) พนักงานบริการภาคพื้น (Groud Hostess) รับบริหารจัดการงานนิทรรศการหรือการจัดเลี้ยงระดับนานาชาติ สายการเดินเรือ โรงพยาบาล บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครู นักฝึกอบรม นักวิชาการ สอบเข้ารับราชการ ฯลฯ


Q :  จบแล้ว จะเรียนต่อที่ไหนได้
  A :    ผู้ที่จบโครงการนี้จะได้รับปริญญาตรีบริหารธุริกจบัณฑิต (บธ.บ) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐฯ และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดอันดับ 1 ของโลก จึงสามารถเรียนต่อปริญญาโทได้ทั้งในและต่างประเทศในสาขา M.B.A.   การโรงแรม   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


Q :  ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะเรียนได้หรือไม่
  A :    โครงการนี้จะเสริมสร้างและช่วยพัฒนาทักษะความรู้ในด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลา 4 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดีขึ้น


Q :   เรียนที่ไหน
  A :    สถานที่เรียนตั้งอยู่ภายในโรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นใจกลางเมือและเป็นย่านธุรกิจสำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีโรงแรมในเครือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำว่า 4 ดาวรายล้อมอยู่    ผู้เรียนจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศของสถานประกอบการจริง ตลอดระยะเวลาที่เรียนที่ I-SERVE


Q :  ค่าใช้จ่ายแพงหรือไม่
  A :    หากจะเปรียบเทียบกับการเรียนปกติ ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวของไอ-เซิฟ นับว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลย   ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ค่าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ค่าศึกษาดูงาน ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นบาท
 
Home | About Us | Academics | Admission | Facilities | Q&A | Contact Us