หน้าหลัก เกี่ยวกับ ไอ-เซิฟ หลักสูตร การรับสมัคร คำถาม-ตอบ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อไอ-เซิฟ
     
   
 
หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
   
ชื่อหลักสูตร : การโรงแรมและการท่องเที่ยว แบบพหุภาคี
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
- สัทฤทธิบัตร (Pre-Degree)
- ปริญญาตรี
   
สาขาวิชา : - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาการโรงแรม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
   
แนวทางการศึกษา : - เน้นภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร
- เรียนรู้ด้วยตำราและสื่อการสอนที่ทันสมัย
- ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร   ผู้ทรงคุณวุฒิ
  และ บุคลากรระดับบริหาร ที่ยังอยู่ในสายงานโรงแรม

- จัดการสอนหลักสูตร Supervisory Internship ก่อนสำเร็จการศึกษา
- มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ โรงแรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
ระยะเวลา : 4 ปี
วัน/เวลาเรียน : วันจันทร์ - วันศุกร์   /   เวลา 08.00-15.00 น.
เมื่อสำเร็จการศึกษา : เมื่อสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานของทางสถาบันฯ ภายใน 4 ปี
นักศึกษาจะได้รับ

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาการโรงแรม
  จากกระทรวงศึกษาธิการ ออกโดยศูนย์การศึกษาฯ เขตบางรัก

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ) - เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

- ใบอนุญาตประกอบอาชีพเป็น "มัคคุเทศก์"
  จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตรการจัดการและฝึกปฏิบัติงานโรงแรม
  Certificate in Hotel Management and Operations
  จากโรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok)
   
 
Home | About Us | Academics | Admission | Facilities | Q&A | Contact Us