หน้าหลัก เกี่ยวกับ ไอ-เซิฟ หลักสูตร การรับสมัคร คำถาม-ตอบ สิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อไอ-เซิฟ
     
   
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • รักงานบริการ
  • มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
  • ผ่านการทดสอบทางด้านวิชาการและทัศนคติจากทางสถาบันฯ


เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน (3 ฉบับ)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (3 ฉบับ)
  • รูปถ่ายหน้าตรงในชุดนักเรียน ขนาด 1-2 นิ้ว (6 รูป)
  • ใบ ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา (3 ฉบับ)
 
Home | About Us | Academics | Admission | Facilities | Q&A | Contact Us