ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบบพหุภาคี

กรุณา Log-in เพื่อตรวจสอบปฏิทินการศึกษา

Username :

Password :

  

Usernameคือ ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งกำหนดให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาในการ Log-in
Password
คือ รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ซึ่งจะใช้ "is" แล้วตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย